Ordensregler for H.F. Sundeved
 

1. Ophold i kolonien

Det er kun tilladt at overnatte i kolonien fra 1. april til 31. oktober (Jfr. lokalplan nr 4. 10 -10)

Det er ikke tilladt at hænge større stykker tøj til tørre. Små altantørrestativer er tilladt.

 

2. Havens orden

Enhver lejer forpligter sig til at holde det lejede areal i god stand, og fri for frøbærende ukrudt. Affald må ikke henkastes på vejene eller i haven. Dyrehold er ikke tilladt. Handel med afgrøder må ikke finde sted. Haven skal vinterklargøres, enten ved gravning, fræsning eller afdækning.

Haven skal være forsynet med havelåge og tydelig nummer (på husvæggen).

I haveforeningen må kun benyttes de nordiske landes flag samt de færøske-og grønlandske flag.

Overtrædelse kan medføre betaling af gebyr.

 

3. Kørsel i kolonien

Kørsel i koloniens område skal ske med største forsigtighed. Unødvendig kørsel er ikke tilladt. Højeste tilladte hastighed er 10 km/t. Parkering i kolonien er forbudt. Dette gælder også for trailere. Af- og pålæsning er tilladt. Bestyrelsen kan udstede en skriftlig dispensation fra parkerings-forbudet i tilfælde af f.eks. sygdom. Lågerne skal lukkes efter hver gennemkørsel.

 

4. Brug af maskiner

Al brug af benzindrevne maskiner, f.eks. hækkeklippere, plæneklippere eller generatorer må kun finde sted i tidsrummet fra kl. 8.00 – 12 og kl. 14.00 – 20.00.

 

5. Foreningens hække

Der må kun plantes småbladet liguster. Hækkene mellem haverne og langs vejene skal være minimum 1,2 meter og maksimum 1,4 meter høje. Nye og nedklippede hække skal tilstræbes hurtigst muligt at opnå minimum højde. Der må ikke anbringes kompost, affald, bygningsmateriale eller lignende op ad hækkene.

Følgende afstande fra hækken skal overholdes:

Træer 2,00 meter,

Frugtbuske, Rabarber, Stauder 0,75 meter

Græsplæner 0,30 meter

Espaliertræer 1,25 meter, men må ikke overstige en højde på 2,00 meter.

Der må kun plantes sunde planter. I tilfælde af sygdom i planterne, underrettes bestyrelsen.

 

6. Vandingsregler

Der er opsat et plomberet vandur i alle havelodder.  Såfremt plomberingen er forsøgt omgået og/eller er brudt, betaler medlemmer 1.000 kr. i gebyr. Gentagen forseelse medfører eksklusion.

Urene er frostsikre og skal ikke afmonteres. Aflæsning foregår i forbindelse med lukning af vandet ved sæsonafslutningen. Efter aflæsningen i starten af november, udsendes faktura om det pågældende vandforbrug.

 

7. Overtrædelse af ordensreglerne

Ved gentagen overtrædelse af ordensreglerne kan lejemålet ophæves. (Lejekontraktens punkt 7 + vedtægterne §6).

Ordensreglerne er redigeret efter generalforsamlingen den 27.2.2017.

 

-0o0-

Vigtige påbud fra Lokalplanen:

 

Afbrænding af haveaffald

Husstande må ikke foretage afbrænding af haveaffald eller andet affald. Det er dog tilladt at afbrænde rent, tørt træ på særligt indrettede bålsteder. Herved menes eget bålsted indenfor eget havelod. Bålstedet må max være 0,5 m3 (som et stålbålsted) og stå minimum 5 meter fra bebyggelse. (Jf. lokalplan nr 4. 10 -10)

 

Bebyggelsens omfang og placering

Kolonihavehuse og udhuse på den enkelte kolonihavelod må ikke overstige 40 m2 inklusive overdækninger og tagudhæng ud over 50 cm. Herudover er det tilladt at opføre et drivhus på maksimalt 10 m2.

 

Kolonihavehusets højde må ikke overstige 3,5 meter målt fra gulvniveau. Udhuse og drivhuse må ikke overstige en bygningshøjde på 2,5 meter målt fra gulvniveau.

 

Bygninger og overdækninger skal holdes mindst 2,5 meter fra alle kolonihaveloddens grænser. Drivhuse skal holdes minimum 60 cm fra kolonihaveloddens grænser.

Bygninger skal være i 1 plan, og der må ikke etableres  kælder under bygninger.

Vurderingsregler

 

1. Ønske om salg af havelod/hus skal først meddeles foreningens formand.

 

2. Vurderingsudvalget bliver derefter kontaktet og foretager en vurdering af havelod/hus.

Løsøre-liste skal foreligge ved vurderingen. Såfremt der på vurderingsdagen forefindes løsøre uden en løsøre-liste, kan vurderingsudvalget ikke lave en vurdering af havelod/hus.

 

3.  Resultatet meddeles ejeren, som derefter må annoncere om salget (inkl. vurderingsresultatet) f.eks. ved opslag på foreningens opslagstavler. Haveforeningen vil bestræbe sig på, at en vurdering kan foregå senest 14 dage efter, at havelods-indehaveren har meddelt formanden ønske om salg.

Oplysninger om pris, må først oplyses på opslag efter vurderingen. 

 

4. Foreningens formand skal samtidig orienteres om vurderings-resultatet.

 

5. Er sælgeren ikke tilfreds med vurderingen, kan resultatet ankes til bestyrelsen, der så beder tre valgte vurderingsmedlemmer fra andre af kredsens haveforeninger om at vurdere havelod/hus.

 

6. Når et salg er aftalt med køber (hvor prisen ikke må overstige vurderingen), orienteres formanden, og køb/salg-papirer underskrives med brug af forbundets standard-dokumenter hertil.

 

7. Formanden orienterer efterfølgende vurderingsudvalget om handlens afslutning og resultat.

 

Godkendt på generalforsamlingen 25.2.2016